O projekcie

Inwestycja zlokalizowana jest w północno-wschodniej części województwa świętokrzyskiego na terenie powiatu opatowskiego. Rozbudowa drogi obejmować będzie odcinek od km 18+800 do km 23+065,72 dł.4,27km.

Rozwój regionu warunkowany jest podniesieniem jakości systemu komunikacyjnego, dlatego droga wojewódzka nr 755 relacji Ostrowiec Świętokrzyski – Kosin jest ważnym elementem układu transportowego w północno-wschodniej części województwa świętokrzyskiego, o znaczeniu ponadregionalnym.Stanowi uzupełnienie w sieci dróg publicznych na terenie powiatu ostrowieckiego i opatowskiego, ponieważ łączy drogę krajową nr 9 Radom-Barwinek (granica państwa) w Ostrowcu Świętokrzyskim z drogami krajowymi nr 74 relacji Sulejów – Zosin (granica państwa z Ukrainą) i 79 (relacji Warszawa-Bytom) w rejonie Ożarowa.

Zły stan nawierzchni i obiektów inżynierskich przy rosnącym natężeniu ruchu przyczynił się do dewastacji drogi, zmniejszając bezpieczeństwo ruchu i pogarszając stan środowiska, co w konsekwencji stanowi barierę dla rozwoju gospodarczego. Podjęcie inwestycji było konieczne ze względu na niskie parametry techniczne i użytkowe drogi. Po zakończeniu rozbudowy odcinek będzie posiadał wymagane parametry dla drogi klasy G.

Realizacja projektu to poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi poprzez:

Roboty budowlane prowadzone będą przez firmę „BUDROMOST – Starachowice” Sp. z o.o. Termin realizacji projektu przypada na 15.11.2015r.